Административно и информационно обслужване

Уважаеми граждани,

Тук ще намерите информация за видовете услуги, срокове и цени, които извършва отдел "Административно и информационно обслужване".

Съгласно чл. 6, пар. 1, б. „а“ във връзка с чл. 7 и чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) следва към всяко заявление да бъде попълнено Съгласие за обработка на лични данни

Издаване удостоверение УП 2 и удостоверение УП 3

Правно, административно, информационно обслужване и човешки ресурси

Декларация по чл. 92, ал. 3 от ЗГР 

       

Описание и електронно заявяване на услуги по гражданска регистрация и гражданско състояние: 
 

Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

Издаване на удостоверение за граждански брак – дубликат

Издаване на препис – извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние

Издаване на удостоверение за наследници

Издаване на удостоверение за семейно положение

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

Издаване на удостоверение за правно ограничение

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението​​​​​​​

Възстановяване или промяна на име​​​​​​​

Промяна в актовете за гражданско състояние​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​​
Комплексна Административна Услуга

ПРОТОКОЛ за устно заявяване на услуга

Заявление за постоянен адрес

   

Адресна карта за настоящ адрес

Заявление за административна услуга по гражданска регистрация

Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

Заявление за административна услуга предоставяне на копия на документи от общински архив

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

Искане да издаване на удостоверение за наследници

Заявление за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

Издаване на удостоверение УП 2 и удостоверение УП 3