Инженерна инфраструктура, контрол по строителството, благоустройство и екология

Уважаеми граждани,
Тук ще намерите информация за видовете услуги, които извършва отдел "Инженерна инфраструктура, контрол по строителството, благоустройство и екология".


ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ и ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИ

 

СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ


Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво


Извършване на проверка за установяване на съответствие на строеж с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването


Издаване на удостоверение за „груб строеж“ (чл.181 от ЗУТ)


Издаване на заповед за преминаване през чужд поземлен имот (чл. 192 от ЗУТ)


Издаване на удостоверение за премахната сграда


Издаване на разрешение за временно ползване на общински терен за строителна площадка


Изготвяне на констативен протокол за състоянието на настилки и терени във връзка с договор за гаранции преди издаване на разрешение за строеж за техническа инфраструктура


Изготвяне на констативен протокол за състоянието на настилки и терени във връзка с договор за гаранции след приключване на строеж за техническа инфраструктура


Подписване на констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строеж


Издаване на разрешение за кастрене и премахване на растителност в обществени терени, в частни имоти и при ново строителство


Заверка на геодезическо заснемане и експертна оценка на растителност


Заявление за измерване, кубиране и маркиране на дървесина


Уведомление по чл. 197 от ЗУТ


Заявление за издаване на разрешение за кастрене/премахване/преместване на растителност

Заявление за заверка на геодезическо заснемане и експертна оценка на растителност

Заявление за измерване, кубиране и маркиране на дървесина

Заявление за съгласуване и/или одобряване на инвестиционен проект (чл. 141-145 от ЗУТ) 

Опис на внесените проектни материали по преписка 

Заявление за внасяне на допълнителни документи

Заявление за съгласуване и одобряване на проект за изменение на инвестиционен проект, по който е издадено разрешение за строеж (чл. 154, ал. 5 от ЗУТ)

Заявление за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво 

Заявление за извършване на проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това. че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

Заявление за издаване на удостоверение за груб строеж (чл.181 от ЗУТ)


Заявление за издаване на заповед за прокарване на временен път за осигуряване на достъп до поземлен имот (чл. 190 от ЗУТ)


Заявление за издаване на заповед за преминаване през чужд поземлен имот (чл.192 от ЗУТ)


Заявление за издаване на заповед за отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужд поземлен имот (чл. 193 от ЗУТ)


Заявление за осигуряване на свободен достъп в недвижим имот за извършване на разрешени или предписани работи (чл.194 от ЗУТ)


Заявление за освидетелствуване на сграда


Заявление за издаване на удостоверение за премахната сграда


Заявление за регистриране на технически паспорт на строежи с разрешение за строеж, издадено от Главния архитект на района


Заявление за регистриране на технически паспорт на строежи (съществуващи с обследване)


Заявление за издаване на направление за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси


Заявление за временно ползване на общински терен за строителна площадка


Заявление за изготвяне на констативен протокол за състоянието на настилки и терени във връзка с договор за гаранции преди издаване на разрешение за
строеж на техническа инфраструктура


Заявление за изготвяне на констативен протокол за състоянието на настилки и терени във връзка с договор за гаранции след приключване на строеж за
техническа инфраструктура


Заявление за подписване на констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строеж


Заявление за определяне на представител в държавна приемателна комисия


Заявление за даване на съгласие за допускане на анкериране при изкопни работи към общински имоти


Уведомление за премахване на сгради по чл. 197 от ЗУТ


Заявление за издаване на удостоверение от общ характер


Графици - Дейности по ЧИСТОТА