Облагородени обекти „Кални точки“

Във връзка с изпълнението на мерките за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична общината, през 2020 г. стартира инициатива за облагородяване на пространства, източници на запрашаване.

За последните три календарни години 2020, 2021 и 2022 година бяха възложени за изпълнение общо 103 самостоятелни обекта с площ 69 954,71 кв. м. и бяха отпуснати средства за реализиране на облагородителните мероприятия в размер на 4 455 858,50 лв. от бюджета на Столична община.

Обектите се намират предимно в междублоковите пространства на жилищните квартали на територията на общината. Облагородителните дейности се осъществяват чрез затревяване на увредените площи, засаждане на дървесна и храстова декоративна растителност и изграждане на прилежащи зелени ивици. Някои от терените са облагородени посредством обособяване на зони за отдих и реализиране на дейности като изграждане на алеи, монтиране на парково оборудване и озеленяване. Изпълнени са също така и облагородителни дейности чрез полагане на дишаща настилка от бетонови паркингови елементи със засипване на отворите с хумус и тревна смеска, като по този начин е избегнато плътното запечатване на почвения пласт и същевременно е елиминиран източникът на запрашаване. Към част от обектите е извършено и частично възстановяване на асфалтовата настилка на прилежащите площи с цел постигане на цялостно облагородяване на пространствата.

Основните ползи за обществото в резултат от изпълнението на инициативата са намаляване на запрашаването на атмосферния въздух от площни източници и подобряване качеството на въздуха; подобряване на градската среда и микроклимата и осигуряване на приятна среда за живущите; обособяване на нови зони за отдих; възстановяване на зелени площи и преустановяване на нерегламентирано паркиране на автомобили; обособяване на нови зелени ивици и засаждане на нова декоративна дървесна и храстова растителност, създаване на „зелени“ решения за намаляване на негативния ефект на топлинните острови.